Slovníček pojmů

abdikace

abdikace

odstoupení z funkce

absurdní

absurdní

nesmyslný, postrádající smysl

absurdní drama

absurdní drama

drama zobrazující svět jako souhrn absurdních dějů; nejvýznamnější autoři: S. Becket, E. Ionesco, T. Stoppard  

adaptace

adaptace

úprava, přizpůsobení, např. filmová či divadelní adaptace románu

amnestie

amnestie

hromadné prominutí trestů udělením milosti

anarchističtí básníci

anarchističtí básníci

nazývaní také anarchističtí buřiči; skupina českých literátů (S. K. Neumann, K. Toman, M. Majerová, F. Gellner, F. Šrámek a dal.), kteří byli ovlivněni anarchismem, hnutím neuznávajícím jakoukoli autoritu včetně státu a hlásajícím absolutní svobodu jednotlivce.

antologie

antologie

výběr literárních děl

apostrofa

apostrofa

básnické oslovení neživého objektu

archaismus

archaismus

zastaralý jazykový prostředek, nejčastěji slovo či tvar, který se už běžně nepoužívá, např. pracovati, rci

autorské divadlo

autorské divadlo

divadlo, v němž autor hraje na jevišti své vlastní texty a často je i režíruje, např. Molière, Shakespeare, Voskovec a Werich

báchorka

báchorka

pohádková hra se zpěvy, v níž vystupují nadpřirozené postavy, např. Tylův Strakonický dudák

básnická próza

básnická próza

též lyrická p.; próza, v níž děj ustupuje do pozadí ve prospěch popisné složky a vyjádření myšlenek či pocitů mluvčího; často využívá prostředků básnického jazyka, např. metafory, rytmus

buržoazní původ

buržoazní původ

spojení užívané komunistickou propagandou k označení někoho, kdo pocházel ze střední či vyšší společenské vrstvy podnikatelů, živnostníků nebo statkářů, což bylo v letech 1948–1989 důvodem k omezování osobních a občanských práv, např. přístupu ke vzdělání

cenzura

cenzura

kontrola všech publikovaných textů a zveřejňovaných informací s cílem udržet si dozor nad myšlením obyvatel

cyklus

cyklus

ucelená řada či tematicky propojený soubor uměleckých děl zpravidla jednoho autora

črta

črta

krátký prozaický žánr s jednoduchým dějem na pomezí mezi povídkou a reportáží; využívá popisu a je založena na osobním prožitku autora

degradace

degradace

znehodnocení, úpadek; v armádě: sesazení z funkce

dekadence

dekadence

(z fr. slova úpadek) umělecký směr z přelomu 19. a 20. st, který vyjadřoval životní úzkost a nechuť ke společnosti tím, že se obracel do světa snu a fantazie

Devětsil

Devětsil

umělecké sdružení začínajících básníků a výtvarníků levicového smýšlení (K. Teige, V. Vančura, J. Seifert, K. Hoffmeister, V. Nezval aj.), které se významně podílelo na vývoji české kultury ve dvacátých letech 20.století

deziluze

deziluze

rozčarování, ztráta iluzí

disent

disent

opoziční hnutí proti totalitnímu politickému režimu

drama

drama

divadelní hra; vedle lyriky a epiky jeden ze tří literárních druhů

Dva tisíce slov

Dva tisíce slov

významný dokument Pražského jara, který podepsalo více než 100 000 lidí; šlo o výzvu z června 1968 k rozvoji hnutí na podporu demokratizačního procesu v zemi

emigrant

emigrant

člověk, který se vystěhuje do jiného státu

esej

esej

kratší prozaický žánr na pomezí umění a publicistiky, který se stylisticky vytříbeným způsobem zamýšlí nad závažnými otázkami kultury a společnosti

eser

eser

člen ruské strany eserů (socialistů revolucionářů, zkr. SR) před r. 1917 a za občanské války, kdy eseři bojovali proti bolševikům

exil

exil

nedobrovolné vyhnanství ze země z politických či náboženských důvodů; používá se jak k označení místa, tak skupiny lidí, žijících ve vyhnanství

existenciální

existenciální

související se základními otázkami lidského bytí, které se většinou vynořují v mezních životních situacích

experimentální poezie

experimentální poezie

zkouší a hledá nové postupy; většinou jde o tzv. konkrétní poezii, umění na hranici mezi literaturou a výtvarným uměním, které je založeno na vizuální stránce textu

fejeton

fejeton

krátký publicistický útvar, který většinou s vtipem zpracovává aktuální, mnohdy zdánlivě všední události, které však díky osobitému pohledu autora mohou získat nečekaně obecnější význam

folklór

folklór

označení různorodých projevů lidové kultury

ghetto

ghetto

za 2. světové války uzavřená městská čtvrť, v níž nacisté shromažďovali a násilím drželi židovské obyvatelstvo (např. bývalá vojenská pevnost Terezín); původně označení městské čtvrti, kde žili Židé

glosa

glosa

poznámka, vysvětlení, komentář; také název menšího žurnalistického útvaru, který stručně komentuje aktuální událost

groteskní

groteskní

něco, co v sobě spojuje komickou i tragickou stránku

holocaust

holocaust

(hebrejsky šoa) systematické hromadné vyvražďování Židů nacisty během druhé světové války (6 milionů obětí); někdy označuje také pronásledování a likvidaci dalších skupin obyvatelstva, jako byli Poláci, Romové, Ukrajinci, homosexuálové aj.

inkognito

inkognito

v utajení, na zapřenou, pod cizím jménem

ironie

ironie

úmyslné užití výrazu v jeho opačném smyslu s cílem něco nebo někoho zesměšnit; např. otec řvoucí nad pětkami svého synka: „No, to je krása!“, jistě nevyjadřuje potěšení

jednoaktovka

jednoaktovka

divadelní hra, která má jeden akt (dějství)

jezuitský misionář

jezuitský misionář

příslušník jezuitského řádu podnikající výpravy za účelem šíření katolické víry do různých zemí i světadílů (známé je působení českých misionářů např. v Jižní Americe)

kabaret

kabaret

(z fr. hospoda) původně večerní podnik spojující restauraci se zábavným programem; zde je myšlena forma divadelního představení skládající se ze scének, hudebních a tanečních výstupů, které je uváděno konferenciérem

klerikalismus

klerikalismus

snaha prosadit vliv církve na politický a veřejný život (antiklerikalismus boj proti klerikalismu)

kuriozita

kuriozita

zvláštnost, něco neobvyklého či podivného

Květnové povstání

Květnové povstání

(1. května – 9. května 1945) - celonárodní povstání českého obyvatelstva proti německým okupantům na konci války s mnoha oběťmi na životech; největší význam mělo v Praze (tzv. Pražské povstání - od 5. května do příchodu sovětské armády)

literární salon

literární salon

pravidelná společenská setkání, kde se vedly debaty o kultuře a umění

lyrický

lyrický

text postrádající příběh, vyjadřující pocity a myšlenky mluvčího

manifest

manifest

veřejné programové prohlášení

meditativní

meditativní

hloubavý, rozjímavý; meditativní poezie viz reflexivní poezie

metafora

metafora

přenesené pojmenování na základě podobnosti mezi zvoleným výrazem a označovanou skutečností; tato podobnost není na rozdíl od přirovnání popisována, ale vyvolávána; např. v běžné řeči: moře lidí ve významu hodně lidí;  Nezval neříká, že Edison vynalezl žárovku, ale „metlu příšer stínů…/ žhavé poletuchy snivých promenád/ anděla nad štíty nároží…

Mnichovská dohoda

Mnichovská dohoda

dohoda mezi Německem, Velkou Británií, Francií a Itálií o odstoupení českého pohraničí s převahou německého obyvatelstva (Sudet) Hitlerovu Německu (část Polsku a Maďarsku) podepsaná 30. 9. 1938 v Mnichově bez účasti československých zástupců

modernisté

modernisté

příslušníci širokého uměleckého hnutí, které vzniklo na konci 19. století v Evropě a zahrnovalo řadu nově vzniklých uměleckých směrů a skupin, odmítajících tradiční pojetí umění a jeho postupy

nacismus

nacismus

zkrácené označení pro nacionální socialismus, tedy ideologii a zároveň diktátorský režim hitlerovského Německa v letech 1933–1945, který rozpoutal druhou světovou válku

neologismus

neologismus

novotvar; nově vzniklé nebo přejaté slovo či slovní spojení (např. ve 20. st. byla v češtině neologismem dálnice); v uměleckém stylu autoři vytvářejí n. k ozvláštnění sdělení (např. Halasův perutník, Holanovo záhřmotí)

Nobelova cena

Nobelova cena

cena udělovaná každoročně za zásluhy v oblasti literatury, chemie, fyziky, fyziologie nebo medicíny a za mír, podle přání švédského vynálezce Alfréda Nobela (1833-1896); od r. 1968 se uděluje také ocenění za ekonomii; cena je považována za nejvyšší světové ocenění ve všech těchto oblastech; českými držiteli Nobelovy ceny se stali Jaroslav Heyrovský v r. 1959 za chemii a Jaroslav Seifert za literaturu v r. 1984

nonsensová poezie

nonsensová poezie

(z ang. nonsense, nesmysl) poezie založená na spojování zdánlivě či na první pohled nesmyslných slov nebo představ; postup oblíbený také v poetismu

normalizace

normalizace

vžité označení pro období 1969-1989 v Československu, následující po okupaci v srpnu 1968, během něhož došlo k opětovnému upevnění komunistického režimu a pronásledování představitelů Pražského jara; pojem je převzat ze slovníku komunistické propagandy, která toto období označila za „normalizaci vnitřních poměrů“ v zemi

nostalgické

nostalgické

vyjadřující stesk po něčem minulém, např. nostalgické vzpomínky na dětství

novela

novela

prozaický žánr stojící svým rozsahem mezi povídkou a románem; zpravidla má poutavý děj a výrazné zakončení

opat

opat

představený mužského kláštera římskokatolické církve

oxymóron

oxymóron

spojení slov, jejichž významy si navzájem odporují, např. živá mrtvola, němý výkřik

paradox

paradox

protismyslnost, logický rozpor

patetičnost

patetičnost

vzletný, přehnaně slavnostní způsob nebo písemného projevu

PEN klub

PEN klub

(z ang. pen, pero; zároveň zkratka slov Playwrights, Poets, Essayists, Novelists) mezinárodní organizace sdružující „lidi vládnoucí perem“ a usilujující o svobodu slova a projevu

periférie

periférie

okrajová část města, vzdálenější předměstí

perzekuce

perzekuce

pronásledování, stíhání a bezdůvodné trestání, obvykle z důvodů politických, rasových či náboženských

poetismus

poetismus

básnický směr, který vznikl ve dvacátých letech 20. století v české literatuře v okruhu Devětsilu; usiloval o vyjádření životního optimismus a radosti poetizací všedních věcí, k čemuž využíval zejména fantazii, hravost a volnou asociaci obrazů; hlavní představitelé: K. Teige, V. Nezval, J. Seifert, K. Biebl

Pražské jaro

Pražské jaro

období dočasného uvolnění politických poměrů v československé společnosti v roce 1968, jemuž předcházelo několikaleté úsilí o demokratizační a ekonomické reformy; bylo násilím ukončeno 21. 8. 1968 vojenskou okupací země

proletářská poezie

proletářská poezie

český literární směr z let 1919-1923, jehož inspirací byla revoluční vlna v Evropě po první světové válce; tematicky čerpá ze života dělníků, vyjadřuje odpor k válce a touhu po spravedlivém uspořádání světa; jeho hlavním představiteli byli básník Jiří Wolker a literáti Devětsilu

protagonista

protagonista

vedoucí osobnost, představitel

protektorát

protektorát

úřední název Protektorát Čechy a Morava označoval státní útvar, který byl v období 16. 3. 1939 – 8. 5. 1945 obsazen nacistickou armádou a připojen k Velkoněmecké říši; vrchním představitelem okupační moci byl říšský protektor, jemuž byly podřízeny veškeré úřady a orgány

pseudonym

pseudonym

krycí jméno nebo umělecká značka

realismus

realismus

v literatuře se takto označuje umělecký směr 19. století, který usiluje o pravdivé, věcné a střízlivé zobrazení skutečnosti

reflexivní poezie

reflexivní poezie

lyrická poezie, jejímž námětem jsou úvahy a myšlenky

reformace

reformace

náboženské hnutí v Evropě v 15. a 16. století, usilující o nápravu církve, jehož důsledkem byl vznik protestantských vyznání v rámci křesťanské církve (lutheránství, kalvinismus aj.).

rekatolizace

rekatolizace

úsilí o obrácení obyvatelstva jiného vyznání (lutheráni, čeští bratři aj.) na katolickou víru a snaha o její prosazení jako jediného náboženství v zemi; u nás byl proces rekatolizace spojen s vydáním pobělohorské ústavy, tzv. Obnovené zřízení zemské z r. 1627, která uzákonila katolicismus jako jediné náboženství a lidé  nekatolického vyznáním museli odejít do exilu (např. J. A. Komenský)

 

rekviem

rekviem

původně mše za zemřelé (tzv. zádušní mše); též označení hudební skladby, která se při této příležitosti hraje

reportáž

reportáž

publicistický žánr přinášející věcný, názorný popis události a zprostředkující čtenáři autorův osobní zážitek

reportáž umělecká

reportáž umělecká

(také literární) – literarizovaná varianta reportáže, která tíhne k vyprávění, stylizaci a úvaze.

revue

revue

1. divadelní žánr vzniklý seskupením kabaretních výstupů do tematicky ucelenějšího pásma; 2. rozsáhlejší odborný nebo umělecký časopis

román

román

prozaický epický žánr většího rozsahu se složitější stavbou, jehož děj je složen z více linií, zahrnuje  zpravidla delší časové období a vystupuje v něm větší množství postav

Rudé gardy

Rudé gardy

původně ozbrojené oddíly ruských dělníků, které byly hlavní silou bolševické revoluce v Rusku v r. 1917; později se takto nazývaly revoluční jednotky komunistů i v jiných zemích, např. v letech 1918–1919 v Rakousku, Maďarsku, Československu, kde se pokoušely o komunistický převrat, nebo v letech 1966–1968 v Číně

sametová revoluce

sametová revoluce

vžité označení pádu komunistického režimu a vzniku demokratického státu v Československu v listopadu a prosinci 1989

samizdat

samizdat

nezákonné vydávání knih nebo novin (opisy na stroji apod.), které nebyly povoleny cenzurou

skeč

skeč

krátký divadelní výstup s humorným nebo satirickým obsahem

srpen 1968

srpen 1968

21. srpna 1968 došlo k okupaci Československa armádami pěti států sdružených do vojenského paktu Varšavská smlouva, což znamenalo násilné ukončení procesu demokratizačních reforem tzv. Pražského jara

stárek

stárek

starší tovaryš, který v mlýně řídil práci mladších tovaryšů (mládků) a zastupoval mlynářského mistra

symbolismus

symbolismus

literární směr, rozšířený zejména na konci 19. st., jenž jako základní prostředek vyjádření užívá umělecké symboly, tedy znaky mající obecnější význam

text-appeal

text-appeal

slovo vymyslel Ivan Vyskočil po vzoru slova sex-appeal; mělo označovat přitažlivou jevištní formu složenou z textů, scénických výstupů a písní

totalitní režim

totalitní režim

režim vynucující si všemi prostředky neomezené nakládání s jemu podřízenými osobami, vyznačující se politickou a ekonomickou diktaturou, potlačováním náznaků demokracie, manipulací prostřednictvím propagandy, používáním teroru proti všem svým odpůrcům a oponentům

travestie

travestie

dílo zpracovávající vážné téma komickým či zlehčujícím způsobem

únor 1948

únor 1948

komunisty provedený státní převrat (25. února 1948), po kterém se komunistický režim bez demokratických voleb udržel u moci až do listopadu 1989

 

Partneři
 • banner -
 • banner - www.porteos.cz
 • banner - http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/
 • banner - http://www.taktum.cz/
 • banner - www.rostemesknihou.cz
 • banner - http://www.mlp.cz/cz/
 • banner - www.advojka.cz
 • banner - http://www.literarky.cz/
 • banner - http://www.mkcr.cz/statni-fondy/statni-fond-kultury-cr/
 • banner - http://www.itvar.cz/cz/
 • banner - http://www.pivovarferdinand.cz/
 • banner - http://www.albatrosmedia.cz
 • banner - http://casopis.hostbrno.cz/
 • banner - http://www.pen.cz/cz/
 • banner - http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/index.html
 • banner -